Erivajadusega laps lasteaias

IGA LAPS TULEB OMA ÕNNEGA

Eripedagoog Merli Tolli: merli@janesselja.ee

Logopeed Karmen Sildnik: karmen@janesselja.ee

Eripedagoogi/logopeedi telefon: 4475675

Tugimeeskond (direktor, õppealajuhataja, eripedagoog, logopeed) tegutseb alates 2019.a sügisest.

 

SOBITUSRÜHM: Jänesselja Lasteaias on moodustatud Sauga vallavalitsuse 4.04.2012 otsusega sobitusrühmad, kuhu kuuluvad erivajadusega lapsed koos teiste lastega. 2012/13. õa oli kolm sobitusrühma, 2013/14. õa oli kaks sobitusrühma, 2014/15. õa jäi tegutsema sobitusrühmana Nublu rühm; 2015/16. õa oli sobitusrühmi kolm; 2016/17. ja 2017/18. õa oli viis sobitusrühma. Tori vallavalitsus 2018/19. õa sobitusrühmi ei moodustanud, 2019/20. õa moodustati üks sobitusrühm ning 2020/21 ja 2021/22. õa kaks sobitusrühma.  

 

Erivajadusega laps on laps, kelle võimetest, oskustest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isikuomadustest tingituna arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid).

Erivajadusega laps võetakse sobitusrühma vastu lapsevanema kirjaliku avalduse alusel ning nõustamiskomisjoni soovitusel.

Puude liigist ja raskusastmest ning rehabilitatsiooni vajadusest tulenevalt on soovitav lapse arengu toetamiseks kasutada tugiisiku teenust.

Erivajadusega lapse arengut suures laste rühmas toetab erivajadusega lapse abiõpetaja ehk tugiisik. Üldjuhul peab tugiisik olema sügava puudega lapse kõrval, sest sügava puudega inimene vajab ööpäevaringselt pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet (vt: Sotsiaalkindlustusamet). Raske puudega lapse, kes vajab kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet iga päev, kohta tehakse otsus tugiisiku vajadusest lähtuvalt lapse arengust ning hakkama saamisest rühmas. Sama põhimõte tugiisiku teenuse kasutamisest kehtib ka keskmise raskusastme puudega lapse kohta. 

 

Lapsele, kes ei tule toime õppekavas sõnastatud eeldatavate õpitulemuste täitmisega kas ühes või mitmes valdkonnas koostatakse individuaalne arenduskava (IAK). Individuaalse arenduskava koostavad rühma pedagoogid koostöös eripedagoogi jt spetsialistidega ning lapsevanemaga.

 

Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

Erivajadusena käsitletakse ka toidutalumatusega või -allergiaga seonduvat, st kui laps vajab eri- või ravitoitu. Terviseseisundist tulenevate eritingimustega laste toitlustamise põhimõtted Jänesselja Lasteaias