Hoolekogu

AMET MEHE AU (Äks)

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu liikmete valimise põhimõtted, koosolekute korraldamine ja volitused on sätestatud lasteaia põhimääruses.

Protokollid:

2010 - 2011 õppeaasta:

Tulemused: Hoolekogu otsuse alusel kinnitati 28.10.10 Sauga valla lasteaedades lapsevanema poolt toidukulu maksmise kord, võeti vastu Jänesselja La personali värbamise ja valiku protseduur, hoolekogu palvel remonditi vallavalitsuse rahastusel kolme rühma varikatused, hoolekogu nõusolekul toimub üks kord kuus (v.a detsember ja suvekuud) lastele teatrietendus (hinnaga 1-2 eur).

2011 - 2012 õppeaasta:

Tulemused: Hoolekogu 26.09.11 otsuse alusel kinnitati Sauga valla lasteaedades lapsevanema poolt toidukulu maksmise kord (toidukulu määr 1,45eur/päev). 29.02.12 otsusega kinnitati lasteaia arengukava ning seoses haridustöötajate streigiga otsustati, et lapsevanemale mitte maksta kompensatsiooni 09.03.12 eest vaid kõigile koha soovijatele tagatakse hoid, söök ja uneaeg. Hoolekogu otsustas suurendada laste arvu rühma 2 lapse võrra (sõimerühmas 14+2, liitrühmas 18+2 ning vanuserühmas 20+2).

2012 - 2013 õppeaasta:

Tulemused: Hoolekogu 4.12.12 otsusega kinnitati toidukulu korra muudatused ning võeti vastu toidukulu päevamaksumus; 21.03.13 hoolekogu laiendatud koosoleku otsusega kinnitati Terviseseisundist tulenevate eritingimustega laste toitlustamise põhimõtted Jänesselja Lasteaias.

2013 - 2014 õppeaasta:

Tulemused: Hoolekogu 15.10.2013.a otsusega kinnitati Jänesselja Lasteaia kriisiplaan ning 13.05.2014.a otsusega hoolekogu tegutsemise protseduur.

2014 - 2015 õppeaasta:

Tulemus: Jänesselja La kodukorra kinnitamine.

2015 - 2016 õppeaasta:

Tulemus : KELS § 7 lg 1´1mille kohaselt otsus laste arvu suurendamiseks tehakse iga sõime- ja lasteaiarühma kohta eraldi

2016 - 2017 õppeaasta:

Tulemus: hoolekogu kiitis heaks lasteaia arengukava 2017 - 2019 ja õppekava; viidi sisse vahepala enne õue minemist, toiduraha summaks kehtestati alates 1.09.2017.a 1,60 eurot/päevas.

2017 - 2018 õppeaasta:

Tulemus: hoolekogu kiitis heaks varajase märkamise dokumentatsiooni.

2018 - 2019 õppeaasta:

2019 - 2020 õppeaasta:

Tulemus: hoolekogu kooskõlastas sisehindamise arunade, kiitis heaks arengukava 2020-2022, kinnitas kodukorra ning otsustas rühmade liigi ja laste arvu. Hoolekogu eestvedamisel kavandati kohviku korraldamist, kuid eriolukorra tõttu jäi see ellu viimata.

2020 - 2021. õppeaasta:

2021 - 2022. õppeaasta