Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

Hoolekogu pädevus: 1) kuulab ära direktori aruande õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest; 2) annab soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite kasutamiseks; 3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks; 4) osaleb oma esindaja kaudu lasteaia direktori vabale ametikohale korraldatud konkursi komisjoni töös; 5) teeb vallavalitsusele lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral ettepaneku rühmas laste arvu suurendamiseks; 6) osaleb arengukava väljatöötamisel; 7) kinnitab lasteaia kodukorra; 8) annab arvamuse lasteaia õppekava kohta; 9) teeb ettepaneku lasteaia lahtiolekuaegade kohta; 10) kinnitab lasteaia pedagoogi vaba ametikoha täitmise konkursi läbiviimise korra; 11) kooskõlastab lasteaia sisehindamise aruande; 12) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse; 13) otsustab teisi seaduste või vallavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.


Hoolekogu koosseis 2023/24. õppeaastal: 

Hoolekogu esimees on Helina Andresen

Hoolekogu ase-esimees on Kaupo Koovit

*

Vallavalitsuse esindaja: abivallavanem Priit Ruut

Õpetajate esindaja: õpetaja Kadri Ojaste

Lepatriinu rühma esindaja: Ailen Ringe

Nublu rühma esindajad: Mari-Liis Sepp, Maris Kull 

Sipsiku rühma esindajad: Taili Järva, Triinu Ammussaar

Krõlli rühma esindaja: Raili Hiiesalu, Elery Trigub

Mõmmiku rühma esindajad: Cärol Marjak-Kukk, Jelena Rand

Lotte rühma esindajad: Helina Andresen

Poku rühma esindajad: Krista Palk, Kristi Smatok

Pätu rühma esindaja: Merili Puu

Tibu rühma esindaja: Kaupo Koovit, Killu Kappak

*

Hoolekogu otsused:

 • Hoolekogu otsustas toidukulu määra tõstmise (2,20€/päevas) alates 01.01.24 (02.10.2023)
 • Kinnitati lasteaia kodukord (22.08.2023)
 • Kiideti heaks lapse arengu hindamise küsimustik lapsevanemale (20.03.2023)
 • Avaldati arvamust õppekava täiustatud ainekavade kohta (20.03.2023) 
 • Heakskiidu sai Jänesselja lasteaia arengukava 2023-2025 (20.09.2022)
 • Kooskõlastati lasteaia sisehindamise aruanne (20.09.2022)

Hoolekogu koosseis 2023/24. õppeaastal: 

Hoolekogu esimees on Helina Andresen

Hoolekogu ase-esimees on Kaupo Koovit

*

Vallavalitsuse esindaja: abivallavanem Priit Ruut

Õpetajate esindaja: õpetaja Kadri Ojaste

Lepatriinu rühma esindaja: Ailen Ringe

Nublu rühma esindajad: Mari-Liis Sepp, Maris Kull 

Sipsiku rühma esindajad: Taili Järva, Triinu Ammussaar

Krõlli rühma esindaja: Raili Hiiesalu, Elery Trigub

Mõmmiku rühma esindajad: Cärol Marjak-Kukk, Jelena Rand

Lotte rühma esindajad: Helina Andresen

Poku rühma esindajad: Krista Palk, Kristi Smatok

Pätu rühma esindaja: Merili Puu

Tibu rühma esindaja: Kaupo Koovit, Killu Kappak

*

Hoolekogu otsused:

 • Hoolekogu otsustas toidukulu määra tõstmise (2,20€/päevas) alates 01.01.24 (02.10.2023)
 • Kinnitati lasteaia kodukord (22.08.2023)
 • Kiideti heaks lapse arengu hindamise küsimustik lapsevanemale (20.03.2023)
 • Avaldati arvamust õppekava täiustatud ainekavade kohta (20.03.2023) 
 • Heakskiidu sai Jänesselja lasteaia arengukava 2023-2025 (20.09.2022)
 • Kooskõlastati lasteaia sisehindamise aruanne (20.09.2022)