Erivajadusega laps lasteaias

Erivajadusega laps on laps, kelle võimetest, oskustest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid). Nad vajavad teistest lastest erinevat õppesisu ja/või tingimusi (väike grupp, erinevad nõudmised, individuaalne juhendamine, abivahendid) kas osaliselt või täielikult mõne või kogu tegevusvaldkonna käsitlemisel või õpitegevuse ja käitumise suunamisel. Erilise lapse (sh andeka lapse) arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö.

Samuti võime erivajadusena käsitleda koolipikenduse saanud last, kes võib vajada toetust nõustamiskeskuse poolt määratud tegevusvaldkonnas (näit keeleline areng, lapse füüsiline areng jms).

Raske ja sügava puudega lapse arengu ning igapäevatoimingute toetamiseks lasteaias soovitame lapsevanemal taotleda (vallavalitsuse sotsiaalameti kaudu) lapse kõrvale tugiisik. 

Vajadusel koostavad rühma pedagoogid koostöös logopeedi ja/või eripedagoogi ja/või sotsiaalpedagoogi ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava ja/või käitumiskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava (IAK) rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest.


LIGIPÄÄSETAVUS:

Lasteaia ida- ja läänepoolsel küljel on võimalik auto parkida invaparkimiskohale, st seal on suurem ala auto parkimiseks. Samuti on olemas territooriumile sisenemiseks laiem värav (laste turvalisuse tagamiseks tavaolukorras lukustatud). Ligipääs hoonele on takistuseta, st on kõvakattega kõnni- ja juurdepääsuteed.

Ligipääs lasteaeda on isikul, kes kasutab liikumisabivahendit, tugispetsialisti uksest, kus sisenemiseks on kaldtee. Rühmadesse saab siseneda ratastooliga kõrvalist abi kasutades (terrassile pääsemiseks kaldtee puudub, kuid terrassi äär on sedavõrd madal, et sinna saab ratastooli tõsta).

Lasteaed on ühekorruseline ja asutuse siseselt on ratastooliga juurdepääs tagatud kõigisse ruumidesse, sh on kaldteed maja kahte osa ühendavas koridoris. Takistuseta liikumine on tagatud kogu maja ulatuses.

Juhttee (taktiilne sillutis nägemispuudega inimestele) sissepääsuni ja maja siseselt puudub, küll aga on vajadusel võimalik see luua siseruumides.

Piktogrammid (ehk ikoonid, sümbolid, tähised), mis juhendavad hoones liikumist, puuduvad, kuid vajadusel on võimalik need paigaldada. Osaliselt on piktogrammid kasutuses rühmades (pildirida annab lapsele teavet tema päevast või näitab ruumis teatavat tegevust). Lasteaias on olnud ja vajadusel võetakse kasutusele audiotehnoloogia.

Nõuetekohane invatualettruum on ühes rühmas ning eripedagoogi ruumis.

TERVISESEISUNDIST TULENEVA ERITINGIMUSEGA LAPSE TOITLUSTAMINE:

Tervislikel põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamine korraldatakse tulenevalt arsti soovitustest ning koostöös lapsevanema ja majandusjuhatajaga. Enne lapse lasteaeda tulekut (uue lapse puhul) või esimesel võimalusel eritingimuse rakendamise vajaduse selgumisest (lasteaias käiva lapse puhul) informeerib vanem direktorit kirjalikult (tõend või arsti soovitus) lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.

  • Terviseseisundist tuleneva eritingimusega lapse toitlustamise kord SIIN

LIGIPÄÄSETAVUS:

Lasteaia ida- ja läänepoolsel küljel on võimalik auto parkida invaparkimiskohale, st seal on suurem ala auto parkimiseks. Samuti on olemas territooriumile sisenemiseks laiem värav (laste turvalisuse tagamiseks tavaolukorras lukustatud). Ligipääs hoonele on takistuseta, st on kõvakattega kõnni- ja juurdepääsuteed.

Ligipääs lasteaeda on isikul, kes kasutab liikumisabivahendit, tugispetsialisti uksest, kus sisenemiseks on kaldtee. Rühmadesse saab siseneda ratastooliga kõrvalist abi kasutades (terrassile pääsemiseks kaldtee puudub, kuid terrassi äär on sedavõrd madal, et sinna saab ratastooli tõsta).

Lasteaed on ühekorruseline ja asutuse siseselt on ratastooliga juurdepääs tagatud kõigisse ruumidesse, sh on kaldteed maja kahte osa ühendavas koridoris. Takistuseta liikumine on tagatud kogu maja ulatuses.

Juhttee (taktiilne sillutis nägemispuudega inimestele) sissepääsuni ja maja siseselt puudub, küll aga on vajadusel võimalik see luua siseruumides.

Piktogrammid (ehk ikoonid, sümbolid, tähised), mis juhendavad hoones liikumist, puuduvad, kuid vajadusel on võimalik need paigaldada. Osaliselt on piktogrammid kasutuses rühmades (pildirida annab lapsele teavet tema päevast või näitab ruumis teatavat tegevust). Lasteaias on olnud ja vajadusel võetakse kasutusele audiotehnoloogia.

Nõuetekohane invatualettruum on ühes rühmas ning eripedagoogi ruumis.

TERVISESEISUNDIST TULENEVA ERITINGIMUSEGA LAPSE TOITLUSTAMINE:

Tervislikel põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamine korraldatakse tulenevalt arsti soovitustest ning koostöös lapsevanema ja majandusjuhatajaga. Enne lapse lasteaeda tulekut (uue lapse puhul) või esimesel võimalusel eritingimuse rakendamise vajaduse selgumisest (lasteaias käiva lapse puhul) informeerib vanem direktorit kirjalikult (tõend või arsti soovitus) lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.

  • Terviseseisundist tuleneva eritingimusega lapse toitlustamise kord SIIN