Õppetöö

Erivajadusega laps lasteaias

Erivajadusega laps on laps, kelle võimetest, oskustest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid). Nad vajavad teistest lastest erinevat õppesisu ja/või tingimusi (väike grupp, erinevad nõudmised, individuaalne juhendamine, abivahendid) kas osaliselt või täielikult mõne või kogu tegevusvaldkonna käsitlemisel või õpitegevuse ja käitumise suunamisel.

Samuti võime erivajadusena käsitleda koolipikenduse saanud last, kes võib vajada toetust nõustamiskeskuse poolt määratud tegevusvaldkonnas (näit keeleline areng, lapse füüsiline areng jms).

Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö.

Raske ja sügava puudega lapse arengut ning igapäevatoiminguid lasteaias toetab tugiisik. 

Vajadusel koostavad rühma pedagoogid õppeaasta algul koostöös logopeedi ja/või eripedagoogi ja/või sotsiaalpedagoogi ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest.


  • Terviseseisundist tuleneva eritingimusega lapse toitlustamine SIIN
  • Terviseseisundist tuleneva eritingimusega lapse toitlustamine SIIN